Lab dip là gì

Lab Dip là gì | Đối tượng của Lab Dips | Quy trình làm Lab Dip


I. Lab Dip:

Lab Dip là một mẫu thử nghiệm vải được nhuộm để đạt tiêu chuẩn màu sắc. Đây là một quá trình mà mẫu màu do người mua cung cấp được khớp với tỷ lệ thuốc nhuộm khác nhau trong phòng thí nghiệm có hoặc không có sự trợ giúp của máy quang phổ. Lab Dip đóng một vai trò quan trọng trong việc kết hợp độ tươi sáng & đây là một nhiệm vụ quan trọng trước khi sản xuất hàng loạt. Trong bài viết trước của tác giả này, chúng ta phải tìm hiểu về sơ đồ dòng chảy trên phòng thí nghiệm nhuộm.

Textile sample color measurement

Có nhiều hệ thống kết hợp khác nhau được theo dõi trong Labs. Đó là:

  1. Ống ánh sáng phù hợp.
  2. Ánh nắng mặt trời phù hợp.
  3. Ultra Violet phù hợp.
  4. Kết hợp ánh sáng natri (phòng hiển thị).
Tủ so màu vải
Tủ so màu vải

Xem thêm: Nội thất Phòng hóa nghiệm của Công ty Paihong Việt Nam

II. Đối tượng của Lab Dip:

Các mục tiêu chính trong lab dip như sau:

  1. Để tính toán công thức nhuộm mẫu.
  2. Để so sánh mẫu nhuộm với swatch bằng hộp đèn hoặc máy quang phổ.
  3. Để tính toán sửa đổi công thức nhuộm mẫu.
  4. Cuối cùng được phê duyệt Lab Dip (Lớp: A, B, C & D)

III. Quy trình làm Lab Dip:

Lab Dip đóng một vai trò quan trọng trong quá trình nhuộm. Quá trình nhuộm số lượng lớn hoàn toàn phụ thuộc vào công việc phát triển lab dip. Lab Dip được quản lý hoàn toàn theo trình tự sau.

Chuyển đổi Lab Dip yêu cầu từ người mua

Nhập vào máy tính

Công thức đầu tiên được đưa ra bởi swatch / pantone số

Sửa chữa đầu tiên↓Điều chỉnh thứ hai

Phân loại mẫu (A, B, C, D)

Sợi và đan mẫu gửi cho người mua

Được chấp thuận bởi người mua

Đơn đặt hàng cho sản xuất số lượng lớn

Thẻ sản xuất với mẫu và công thức được phê duyệt gửi đến phần sản xuất.

0934 517 576