Locations for Bàn thí nghiệm Lý Sơn Sa Kỳ. 1
1500 0 relativeToGround ,,0