Hệ thống nuôi cấy phôi và chương trình quản lý chất lượng tại IVF Vinmec


Hệ thống tủ nuôi cấy đơn ngăn tại Vinmec

Vai trò của hệ thống phòng Lab chiếm đến 70% tỷ lệ thành công của một trung tâm thụ tinh ống nghiệm. Trong khi đó, chất lượng của phòng Lab lại phụ thuộc vào việc đảm bảo hệ thống nuôi cấy phôi hoạt động hiệu quả. Hệ thống nuôi cấy phôi cơ bản bao gồm

0901 681 202